Föreningen Strandhundarnas verksamhetsområden:

- Sammanställa relevant och nyttig information för hundägare och andra intresserade vid Hägernäs Strand.

- Agera som kontakt för personer som äger en hund eller är intresserade av hundar och som vill utbyta tjänster vid tillfälliga behov av hjälp.

- Anordnande av aktiviteter som t ex hundkurser (lydnad, inkallning), föreläsningar (hälsa för hundar, hundmat och träning (hundmöten, dörrklocka mm).


STADGAR FÖR FÖRENINGEN STRANDHUNDARNA


§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Strandhundarna.


§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja intresse och kunskap om hundar för boende på Hägernäs Strand med närområde i Täby kommun. Vi vill åstadkomma ömsesidig och varaktig respekt och harmoni mellan hundägare och övriga boende i området.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att sammanställa relevant information för hundägare och andra intresserade vid Hägernäs Strand med närområde.

Föreningen ska vidare kunna fungera som forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt kontaktforum för hundägare och andra intresserade som vill utbyta tjänster vid tillfälliga behov av hjälp och stöd.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte på Hägernäs Strand i Täby kommun, Stockholms län.


§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är hundägare och andra hundintresserade vid Hägernäs Strand och dess närområde i Täby kommun, som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.


§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.


§ 6 Styrelsen, revisorer och valberedning

1. Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte och består av ordföranden som väljs på ett år, tre till fem ordinarie ledamöter varav två väljs på två år och två till tre suppleanter varav en väljs på två år.
2. Revisor och revisorsuppleant utses vid ordinarie årsmöte och väljs på ett år.
3. Styrelsen har ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. Vid konstitueringen skall vice ordföranden, kassör, sekreterare och ev. övriga roller utses.
4. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar eller särskilt sakkunniga vid visst ärendes behandling.
5. Vid förfall inträder suppleant eller adjungerat medlem. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant eller adjungerat medlem i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
6. Föreningen ska ha en valberedning som består av två personer, varav den ena är sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet på ett år.§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.


Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1/3.


§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor. Revisorn ska senast den 30/3 avge sin revisionsberättelse.


§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13. Val av revisor och suppleant.

14. Val av valberedningen.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan utövas genom ombud).


§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.


§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Om en medlem inte betalar beslutade avgifter trots påminnelse, kan styrelsen anse detta automatiskt som utträde ur föreningen.


§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.


§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Hundstallet i Stockholm.

Protokoll

Protokoll från årsmöte 2010-02-03 (PDF)

Protokoll från årsmöte 2011-03-23 (PDF)

Protokoll från årsmöte 2012-04-16 (PDF)

Stadgarna som PDF

Ladda ner stadgarna

Visitkort

Strandhundarnas visitkort

Ladda ned Strandhundarnas visitkortslogga för att skriva ut på visitkort:

Visitkort i TIF-format

Visitkort i Photoshop-format

Visitkort i PNG-format

Grafikpaket EPS AI WMF mm


Wordmall för visitkortutskrift med Avery Business Cards

Wordmall för utskrift med Avery Business Cards Nr C32016

Styrelsen

Ordförande:
Charlotte Anderstedt

Sekreterare:
Agneta Pörner

Kassör:
Anders Mau

Övrig ledamot:
Claudia Egerer
Anna Ögren

Suppleanter:
Else Ekstedt
Marie Edström
Suzanne Heimdahl
Irja Ekström

Revisorer

Föreningens revisor:
Bo Ekstedt

Revisorsuppleant:
Eva Wahlberg


Valberedningen

Dag Müller (sammankallande)
Alan Meehan

Organisations-
nummer

802449-6252

Bankgiro

485-1168

eller
Kontonummer:
739 172 042
Handelsbanken Näsby Park,
Clearingnummer 6925

Postadress

Strandhundarna
c/o Ekstedt
Södra Catalinagränd 15
183 68 TÄBY

E-post-adress

info@strandhundarna.se

Information

Claudia Egerer
Tfn: 070 647 82 22

Webbansvarig

Michael Schmidt